شرکت فرآوردهای کنجدی تکسان اهداف و چشم اندازها

اهداف و چشم اندازها

ماموریت (mission) :
تامین محصولات متنوع و با کیفیت غذایی برای سلامت جامعه با رویکرد
• به کارگیری سرمایه های انسانی متخصص
• تکیه بر فناوری روز و نوآوری مستمر
• جلب وفاداری مشتریان

چشم انداز (vision) :
• پيشگام در ايران و خوشنام در منطقه

اهداف كلان (objectives) :
• دستیابی به حداکثر بازار قابل تسخیر رقبا با محصولات نوآورانه
• دستیابی به انتخاب اول مشتریان

ارزش های محوری شرکت :
• ارتقاء دائم کیفیت و توجه به تنوع خواست مشتریان
• رفتار توام با انصاف و تقویت شایسته سالاری در محیط کاری از طریق توسعه و عقلائی نمودن ساختار سازمانی و روابط بین بخشی
• تقویت فرهنگ کار گروهی در جهت حفظ سرمایه و افزایش احساس مسئولیت به اهداف سازمان با رویکردی هم افزایانه
• حفظ شاخص های محیط زیست و توسعه پایدار برای تقویت دور نمای اهداف شرکت و رعایت حقوق کلیه ذینفعان
• نگاه مدرن و توسعه گرا به تکنولوژی از طریق محوریت به دانش، بهینه نمودن عوامل تولید و توسعه آموزش و توجه به نتایج کارها و سود آور بودن آنها